PL-ACS

Portal Informacyjny

Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych

Jak przystąpić

Kto może przystapić?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2018 r. § 3. do przekazywania danych do rejestru są obowiązani usługodawcy udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia ostrych zespołów wieńcowych.

Ochrona danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych wprowadzanych do Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych każdy usługodawca powinien zapoznać się i zastosować do wymagań zawartych w dokumencie Informacja dla szpitala.

Każdy użytkownik Systemu OROZW powinien być zapoznany z Klauzulą Informacyjną Rejestru OZW.

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania dostępu do Systemu usługodawca wypełnia następujące dokumenty:

 1. Formularz F1, w którym wskazać należy personel wyznaczony do obsługi rejestru
 2. Zobowiązanie Zachowania Poufności, które musi zostać podpisane przez każdego członka personelu wskazanego na formularzu F1

Każdorazowo, podczas zmiany personelu obsługującego rejestr, usługodawca zobowiązany jest do przesłania aktualnej wersji formularza F1 oraz kopii Zobowiązania Zachowania Poufności w przypadku gdy takie nie było wcześniej podpisane i wysłane do Administratora danych.

Opis postepowania krok po kroku

Poniżej przedstawiono proces uzyskania dostępu do Systemu OROZW.

 1. Usługodawca wyznacza personel i wypełnia wyżej wymagane dokumenty.
 2. W formularzu F1 usługodawca wskazuje role dla personelu (Użytkownik lub Lokalny Administrator). Należy wyznaczyć co najmniej jedną osobę z rolą Administratora Lokalnego.
 3. Wypełniony formularz F1 oraz kopie Zobowiązań Zachowania Poufności należy przesłać na adres:
  • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
   Inspektor Ochrony Danych
   M.C. Skłodowskiej 9
   41-800 Zabrze
 4. Administrator danych zweryfikuje poprawność przesłanych dokumentów, utworzy konto dla Administratora Lokalnego usługodawcy i prześle dane logowania do Systemu OROZW.
 5. Administrator Lokalny utworzy konta dla pozostałego personelu usługodawcy i przekaże mu dane logowania do Systemu OROZW.