PL-ACS

Portal Informacyjny

Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych

O rejestrze

W skrócie

Rejestr PL-ACS od swego powstania w roku 2003 pozwolił zgromadzić jedną z największych w Europie baz danych chorych hospitalizowanych z powodu niestabilnej choroby wieńcowej i zawału serca. Liczba zarejestrowanych ostrych zespołów wieńcowych do maja 2016 roku wyniosła ponad 626 tysięcy. Pod względem ilości, jakości i zakresu danych, czasu nieprzerwanego trwania, mogą z nim konkurować tylko nieliczne krajowe rejestry z innych państw: USA – CRUSADE i NRMI, Wielka Brytania – MINAP, Szwecja RIKS-HIA.

Cele prowadzenia rejestru

Zasadniczymi celami Rejestru PL-ACS są:

 1. poprawa jakości leczenia chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi w Polsce poprzez zidentyfikowanie i scharakteryzowanie obszarów kluczowych, w tym:
  • stopnia dostępności do najnowocześniejszych i najskuteczniejszych sposobów leczenia w poszczególnych regionach kraju (inwazyjne leczenie zawału serca)
  • czynników wpływających na rodzaj stosowanego leczenia
  • czynników wpływających na opóźnienie do zastosowania leczenia
  • stopnia stosowania się do zaleceń Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz wytycznych leczenia OZW Europejskiego i Amerykańskich Towarzystw Naukowych
 2. zmniejszenie śmiertelności wczesnej i odległej oraz innych powikłań ostrych zespołów wieńcowych w Polsce

Sposoby realizacji

Cele powyższe realizowane są poprzez następujące zadania:

 1. monitorowanie charakterystyki klinicznej chorych z OZW w poszczególnych regionach kraju
 2. monitorowanie strategii i sposobów leczenia OZW w poszczególnych regionach kraju
 3. monitorowanie śmiertelności wczesnej i odległej oraz innych powikłań ostrych zespołów wieńcowych w Polsce w poszczególnych regionach kraju
 4. monitorowanie trendów czasowych powyższych parametrów w kolejnych latach

Korzyści

Dotychczasowe działania pozwoliły na określenie rzeczywistej liczby chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi w Polsce oraz umożliwiły poznanie zróżnicowania metod leczenia zawału serca i niestabilnej choroby wieńcowej w poszczególnych regionach kraju. Rejestr PL-ACS monitorował i nadal monitoruje postęp nowoczesnej kardiologii w Polsce. Udowodnił, że działania podejmowane przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, środowiska naukowe i lekarzy przyczyniły się do zmniejszenia śmiertelności związanej z zawałem serca i niestabilną chorobą wieńcową w ostatnich latach.

Prowadzone na bieżąco analizy danych Rejestru PL-ACS zaowocowały powstaniem łącznie 50 publikacji, w tym 28-tu w czasopismach posiadających ‘impact factor’ (IF). Łączny IF prac z rejestru PL-ACS wynosi 74 a liczba cytowań prawie 300. Wartym podkreślenia jest fakt, iż na podstawie pracy z Rejestru PL-ACS sformułowane zostały zalecenia dotyczące leczenia chorych z zawałem serca i bólem powyżej 12 godzin w wytycznych zarówno Europejskiego jak i Amerykańskich Towarzystw Kardiologicznych. Świadczy to o ogólnoświatowym zasięgu Rejestru PL-ACS i jego pozycji w środowisku kardiologii, nie tylko polskiej. Ponadto w trakcie realizacji Rejestru powstały liczne doniesienia zjazdowe przedstawiane na zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych.

Unikalność Rejestru w skali kraju jak i Europy polega z jednej strony na jego ciągłej kontynuacji, ale również na tym, iż okresowo zmienia się zakres zbieranych w nim danych. Pozwala to badać dokładnie wiele niesłychanie istotnych zagadnień w ostrych zespołach wieńcowych, zachowując jednocześnie możliwość ciągłego monitowania kluczowych danych. Obecnie również dokonujemy niezbędnych korekt i uzupełnień zakresu zbieranych danych, mając na uwadze zmieniające się standardy postępowania, nowe leki i metody terapeutyczne ale również fakt, iż ankieta nie może być zbyt obszerna.

W kolejnych latach trwania Rejestru koncentrowaliśmy się na różnych istotnych zagadnieniach, takich jak: szczegóły leczenia inwazyjnego, logistyka przedszpitalnego postępowania z chorymi z uwzględnieniem opóźnień w dodarciu do pracowni hemodynamiki, wstrząsie kardiogennym, ważnych z punktu widzenia zarówno chorego jak i systemu opieki medycznej w kraju. Możemy śmiało powiedzieć, że powstanie rejestru i bieżące analizy danych przedstawiane kardiologom, Konsultantowi Krajowemu i Konsultantom Wojewódzkim, pracownikom Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pozwalały i pozwalają modyfikować strategię i logistykę leczenia OZW, prowadząc do dalszej poprawy rokowania. Przykładem są założenia i program kompleksowej opieki nad chorym z zawałem serca.

Dr hab. Marek Gierlotka
Koordynator Rejestru
Prof. Mariusz Gąsior
Kierownik Rejestru
Prof. Lech Poloński
Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. Marian Zembala
Dyrektor SCCS